JA90-350 – Revolutionizing the Jackhammer Industry

The JA90-350 Jackhammer Lift Assist is specifically designed to assist operators with the lifting of a jackhammer. Actuating the JA90-350 with every cut allows the operator more control and ease of use while running the jackhammer. The ergonomically designed Jackhammer Lift Assist reduces operator stress and fatigue; therefore drastically reducing the risk of jackhammer related back injuries as well as improving job efficiency and productivity. The innovative design of the JA90-350 is being recognized for its safety and increased productivity both domestically and worldwide. The patent pending JA90-350 Jackhammer Lift Assist is quickly “Revolutionizing the Jackhammer Industry.”